in

USHUL FIQH: Satuan Acara Perkuliahan (SAP)

Mata Kuliah : Ushul Fiqh
Komponen : MDK
Fakultas  : Dakwah/Tarbiyah
Jurusan : Semua Jurusan 
Program  : S1

Deskripsi Mata Kuliah :
Dari penamaan mata kuliah ini dapat dipahami bahwa Fiqh itu dibangun atas
dasar ilmu ushulul Fiqh, oleh karena itu sangat perlu mengetahui dan memahami
terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan ushul Fiqh sehingga dapat
membantu memahami fenomena Fiqh dan hukum-hukumnya.

Kompetensi :
Mahasiswa mengerti dan memahami benar hal-hal yang berkaitan dengan ilmu
ushul Fiqh dan mampu menerapkan kaidah-kaidah ushul Fiqh di dalam mengkritisi
dan menganalisa fenomena Fiqh dan hukum-hukumnya secara tepat dan benar.

Strategi Perkuliahan :
•  Diskusi/seminar kelas dalam rangka mengembangkan daya nalar berfikir kritis
dan cermat.
•  Ceramah dan tanya jawab menyangkut hal-hal yang bagi mahasiswa masih
ragu, persepsi yang berbeda baik pengetian maupun pemahaman tentang
permasalahan ushul Fiqh.

Topik inti: 
A.  Pendahuluan 
1.  Ushul Fiqh: pengertian, objek, tujuan ruang lingkup (sistematika) dan
perbedaannya dengan Fiqh 
2.  Sejarah dan perkembangan Ushul Fiqh periodesasi jaman Nabi, shahabat
dan tabi’in, munculnya Ushul Fiqh  (tabir-tabir), aliran-aliran dan karya
ilmiah.
B.  Sumber Hukum Islam 
1.  Al-Qur’an: pengertian, kedudukan, fungsi dan butuh penjelasannya
2.  Al-Hadits: pengertian, kedudukan, fungsi serta hubungan Al-Hadits dengan
Al-Qur’an.
3.  Ijma’: pengertian, macam-macam, kedudukan dan permasalahannya
4.  Qiyas: pengertian, hukum, macam-macam, hilal dan cara mencari illat
(masalah Al-Illat).
C. Metode Ijtihad
1.  Ijtihad: pengertian, dasar hukum,  kedudukan dan fungsi, objek, macam-
macam, syarat-syarat mujtahid menjatuhi dan tingkatan ijtihad.
2.  Istihsan dan maslahah mursalah dan istishab
3.  Urf, Sadduzzarih, qaulu shahbi dan sar’u man qablana.
D. Kaedah-Kaedah (ushuliyah)
1.  ‘Am dan khash, Amr dan Nahi
2.  Mutlaq dan uqoyyad, mujmal dan mubayyan Satuan Acara Perkuliahan (SAP)
Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI)
   – 2 –
3.  Mantuq dan Mafhum, zahir dan mu’awwal
4.  Nasakh, muradaf dan mustamal 
E.  Ta’arudl al-Adillah dan penyelesaiannya
1.  Ta’arudl Al-Adillah: penegertian dan macam-macamnya
2.  Cara penyelesaiannya: Al-Arudl, al nasakh dan at tarjih
F.  Kadedah kaedah fiqh (al-qawaid dan al Fiqhiyah)
1.  Al-Qowaid al Fiqhiyah: pengertian, macam-macam dan perbedaannya
dengan qawaid Ushuliyah 
2.  Al-qawaid al-asas dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengannya

G. Al-Ahkam 
1.  Al-Ahkam: pengertian dan penjelasannya
2.  Mahkum bih/Mahkum Fih   
3.  Mahkum Alaih
4.  Al-hakim dan permasalahannya

Referensi: 
1.  Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jakarta, Logos, 1997
2.  Asymuni A Rahman, Qawaid Fiqhiyah, Jakarta, Bulan Bintang, 1976
3.  Zainal Abidin Ahmad, Ushul Fiqh 
4.  T.M. Hasbi Asy-Syiddieqi, Pengantar Hukum Islam I dan II
5.  Khudlori Beih, Ushul Fiqh  
6.  Abd. Wahhab Khallaf, Ushul Fiqh  

USHUL FIQH: USUL AL FIQH

USHUL FIQH: Pengantar Ushul Fiqh