in

S.A.L.A.F: Manhaj Salaf

Manhaj salaf bukanlah suatu rekaan

yang diada-adakan oleh pendahulu umat ini. Ia tertulis

dalam al-Quran, hadis-hadis sahih dan di dalam syair –

syair Arab. Manhaj Salaf adalah metodologi yang benarbenar

dapat menyelamatkan akidah, ibadah dan akhlak

umat Islam sejak zaman awal sahabat sehinggalah keakhir

zaman. Kerana sesungguhnya manhaj salaf adalah

manhaj yang dititi, dipegang dan digigit dengan gigi

geraham oleh para sahabat, tabi’in, tabi’ut at-tabi’in serta

mereka-mereka yang mengikut jalan Rasulullah sallallahu

‘alaihi wa-sallam. Manhaj ini adalah manhaj yang paling

selamat. Oleh itu ia wajib dipelajari, diketahui, difahami,

dibela dan menjadi mazhab setiap orang-orang

yang beriman kepada agama Islam.

Dengan memahami manhaj ini, seseorang dapat

melaksanakan segala kewajipan yang disyariatkan dengan

sempurna. Manhaj Salaf mengajar umat bagaimana

meninggalkan segala larangan, mengamalkan segala

suruhan, mengikut contoh tauladan serta memahami

pemahaman sebaik-baik insan dan umat yang telah

dilahirkan ke dunia. Hanya manhaj ini yang dapat

menyelamatkan akidah, ibadah dan akhlak seseorang dari

segala jenis bid’ah., khurafat, tahayul dan kesyirikan yang

menyesatkan.

Tiada jalan dan cara yang paling selamat dan

efisien untuk menyelamatkan umat, kecuali setelah

mereka menyedari akan kebenaran dan selamatnya manhaj

ini dan seterusnya menyandarkan pendisiplinan ilmu,

akidah, ibadah dan akhlak mereka melalui manhaj yang

telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa-Ta’ala sebagai

sebaik-baik manhaj. Ini telah dikhabarkan dalam

firmanNya dan juga di dalam hadis-hadis Nabi-Nya

sallallahu ‘alaihi wa-sallam.

Manhaj Salaf telah dipelihara oleh wahyu dengan

terpeliharanya al-Quran dan hadis-hadis yang sahih.

Telah diamalkan dan dijaga dengan rapi terutamanya oleh

generasi sahabat yang telah diredai dan dimuliakan oleh

Allah Azza wa-Jalla. Manhaj Salaf adalah warisan Nabi

Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam kepada generasi

yang termulia di kalangan umat manusia yang ada di

dunia ini. Oleh yang demikian sewajarnya diingat bahawa

setiap muslim perlu ada tiga dasar pada diri mereka agar

menjadi Ahli Sunnah wal-Jamaah yang bermanhaj Salaf

yang sebenar iaitu:

Pertama: Berpegang kepada kitab suci al-Quran sebagai

Kitabullah yang berisi dalil-dalil qati’i dan

hujjah-hujjah tauqifi.

Kedua: Berpegang teguh kepada al-Hadis yang sahih

setelah al-Quran kerana ia adalah sunnah

Rasulullah. Iaitu menyerah dan berpegang

secara mutlak kepada nas-nas al-Quran dan

as-Sunnah. Sama sekali tidak menolaknya.

Tidak melaga-lagakan antara satu dengan

yang lain. Tidak menyangkal dengan akal

sebagaimana perbuatan Mu’tazilah, dengan

perasaan sebagaimana Ahli Ahwa (Ahli Hawa

Nafsu atau Ahli Bid’ah), dengan mimpi

sebagaimana ahli sufi dan tarikat atau dengan

ilham sebagaimana Ahli Falsafah. Dan tidak

ada yang diutama dan didahulukan setelah

adanya nas al-Quran dan as-Sunnah.

Ketiga: Berjalan (mengikut) atau bermanhaj Salaf as-

Soleh dengan cara menyandarkan

pemahamannya sama ada dalam persoalan

akidah, ibadah, muamalah dan akhlak secara

berdisiplin dan utuh. Dan semuanya ini

diperolehi melalui bertalaqi (belajar dengan

berguru, bukan semata-mata melalui buku

atau mentala’ah kitab-kitab semata).

Sesiapa sahaja boleh mengaku sebagai Ahli Sunnah

wal-Jamaah tetapi ia hanya benar-benar meniti jalan yang

hak dan sempurna apabila berpegang kepada bahagian

yang ketiga iaitu kembali kepada manhaj Salaf as-Soleh.

Kerana manhaj ini selain dapat menyelamatkan iktiqad,

amalan dan akhlak maka ia juga yang mampu menyatupadukan

umat dalam satu ikatan “Al-Jamaah”.

Manhaj Salaf akan menyelamatkan pengikutnya

dari perpecahan yang berpunca berintima’ (menasabkan

diri) kepada individu, kumpulan, golongan atau berbagaibagi

hizbi (kelompok perpecahan).

Apa itu Manhaj?

Do It Now