in

Keutamaan Tauhid Dalam Islam – PENDIDIKAN ISLAM

 

Saudaraku pembaca, sebagai seorang muslim, pasti tidak asing lagi mendengar kata Tauhid.
Sebuah kata yang sangat penting dan urgen di dalam agama Islam. Tetapi,
betapa banyak kaum muslimin yang meremehkan kata tersebut.

Oleh karena
itu, tidak ada salahnya jika kita akan sedikit mengulang dan membahas
tentang kedudukan dan keutaman tauhid dalam agama Islam, dengan harapan
kita semakin cinta akan agama ini dan semakin bersemangat dalam
memahami, mengamalkan, dan kemudian mendakwahkanya. Atau minimal dapat menyegarkan kembali ingatan kita akan pentingnya kalimat At-Tauhid dalam diri kita.

Tujuan Diciptakannya Jin dan Manusia Adalah untuk Menauhidkan Allah

Sesungguhnya,
Allah menciptakan seluruh alam semesta termasuk di dalamnya jin dan
manusia adalah hanya untuk beribadah kepada-Nya. Allah Ta’ala telah
berfirman dalam Al-Qur’an Al-Karim, “Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku” (Adz-Dzariyat: 56).
Inilah hakikat diciptakannya jin dan manusia, yaitu hanya untuk
beribadah kepada Allah saja tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu
apapun. Sebab, tauhid hanya kepada Allah saja, karena syarat diterimanya
suatu ibadah/ amalan adalah ikhlas kepada Allah merupakan hak Allah
yang harus ditunaikan oleh setiap manusia. Setiap manusia harus
mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah.
Jika seseorang beribadah kepada selain Allah, maka ia telah berbuat
syirik kepada Allah dan hal itu mengeluarkannya dari Dienul Islam. Allah berfirman, “Katakanlah, ‘Sesungguhnya aku hanya menyembah tuhanku dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan-Nya.” (Al-Jin: 20). Maka, perhatikanlah wahai kaum Muslimin!

Tauhid, Merupakan Inti Dakwah Para Rasul

Allah mengutus setiap rasul kepada setiap ummatnya untuk memulai dakwahnya kepada tauhid. Karena hal ini merupakan perintah Allah yang harus mereka sampaikan kepada ummatnya. Allah berfirman, “Dan
Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan Kami
wahyukan kepadanya, ‘Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang benar untuk
disembah) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku’.”
(Al-Anbiyaa’: 25)
. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam
ketika berdakwah di Makah selama tiga belas tahun beliau mengajak
kaumnya untuk mengesakan Allah saja (tauhid), tidak kepada yang lain. Di
antara wahyu yang diturunkan kepada beliau ketika itu adalah firman
Allah dalam Surah Al-Jin ayat 20 yang telah disebutkan di atas. Selain
itu, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mendidik para Shahabat agar senantiasa memulai dakwahnya dengan tauhid. Ketika Rasul mengutus shahabat Mu’adz bin Jabal Radhiallahu ‘anhu berdakwah ke Yaman, beliau Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Hendaknya
yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah bersaksi,
‘Sesungguhnya tidak ada Ilah/ sesembahan (yang benar untuk disembah)
kecuali Allah’, Dalam riwayat lain disebutkan, ‘Agar mereka mengesakan
Allah’.”
(Muttafaq ‘alaih). Jadi, setiap rasul memulai
dakwahnya dengan tauhid, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah saja,
dan menjauhi syirik. Maka, wajib bagi siapapun untuk memulai dan
memprioritaskan dakwahnya dengan tauhid, tanpa menafikan (meniadakan)
dakwah kepada syari’at yang lainnya.

Sumber Keamanan Manusia dan Ketenteraman dengan Bertauhid

Para Ahli Tauhid hatinya selalu tenang dan aman, sebab mereka tidak pernah takut kecuali kepada Allah saja. Ahli Tauhid merasa aman ketika manusia ketakutan dan merasa tenang ketika mereka kalut. Allah berfirman,
“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan imam mereka
dengan kezhaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat
keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Al-An’am: 82).
Ayat ini memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang
menauhidkan Allah. Mereka yang tidak mencampuradukkan antara keimanan
dengan kesyirikan, sungguh mereka akan mendapatkan keamanan yang
sempurna dari Allah. Keamanan ini bersumber dari dalam jiwa, bukan oleh
penjagaan manusia atau pihak keamanan. Dan keamanan yang dimaksud adalah
keamanan di dunia dan akhirat. Sebab, Ahli Tauhid mengetahui bahwa
kezholiman yang terbesar adalah syirik kepada Allah sebagaimana
penjelasan Rasulullah ketika para shahabat bertanya tentang maksud dari
ayat di atas dalam hadits dari shahabat Abdullah bin Mas’ud radhiallahu ‘anhuma.
Abdullah bin Mas’ud meriwayatkan, “Ketika ayat ini turun (Al-An’am:
82), banyak umat Islam yang merasa sedih dan berat. Mereka berkata siapa
di antara kita yang tidak berlaku zhalim kepada dirinya sendiri? Lalu
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam menjawab: “Yang
dimaksud bukan (kezhaliman) itu, tetapi syirik. Belumkah kalian
mendengar nesihat Luqman kepada puteranya, ‘Wahai anakku, janganlah kamu
mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah (syirik)
benar- benar suatu kezhaliman yang besar’.(Luqman: 13)”.
(Muttafaq
‘alaih). Sungguh, para Shahabat Nabi sangat takut jika diri mereka
berbuat zhalim (syirik) kepada Allah, maka pakah kita tidak merasa takut
jika kita berbuat syirik kepada Allah?? Ayat ini merupakan kabar
gembira bagi setiap orang yang selalu meninggikan Kalimatut Tauhid, yang
tidak mencampuradukkan antara keimanan dan kesyirikan, sungguh mereka
akan mendapat pertolongan dan keamanan dari siksa Allah di akhirat.

Sebagai Pembawa Kebahagiaan dan Pelebur Dosa

Seorang
ahli tauhid yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah saja dan
menjauhi segala praktik kesyirikan, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan
yang sejati bagi dirinya, dan menjadi penyebab bagi penghapusan segala
dosanya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa
bersaksi bahwa tidak ada sesembahan (yang benar untuk disembah) kecuali
Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan Muhammad adalah hamba dan
rasul-Nya, dan kalimat-Nya yang disampaikan-Nya lepada Maryam serta ruh
daripada-Nya, dan (bersaksi pula bahwa) surga hádala benar adanya dan
Neraka pun benar adanya maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga,
apapun amalan yang diperbuatnya.”
(H.R. Bukhari dan
Muslim). Oleh karena itu, siapa saja yang murni aqidah dan tauhidnya,
tanpa mengotorinya dengan kesyirikan, maka Allah menjanjikan Surga
kepadanya. Walaupun, sebagian amalannya terdapat dosa dan maksiat. Dalam
sebuah hadits Qudsi, Allah berfirman: “Hai anak Adam,
seandainya engkau datang kepada-Ku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan
engkau tidak menemui-Ku dalam keadaan tidak menyekutukan-Ku sedikitpun,
niscaya Aku berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula.”

(H.R. Tirmidzi dan adh-Dhayya’, hadits hasan). Wahai kaum Muslimin,
seandainya kita menemui Allah dengan membawa dosa dan maksiat sepenuh
bumi, tetapi kita meninggal dalam keadaan bertauhid, insya Allah, segala
dosa kita akan diampuni oleh Allah, dan pasti masuk surga dan tidak
akan kekal di neraka.

Hak Allah yang Pertama dan Terakhir yang Harus Ditunaikan Hamba-Nya

Allah berfirman, “Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi orang-orang yang Dia kehendaki” (An
Nisaa’: 116). Sehingga syirik menjadi larangan yang terbesar. Maka,
tauhid merupakan perintah yang paling besar, sebab tauhid merupakan
lawan dari tauhid. Oleh karena itu, setiap manusia wajib menauhidkan
Allah. Allah menyebutkan kewajiban ini sebelum kewajiban lainnya yang
harus ditunaikan oleh hamba. Allah Ta’ala berfirman, “Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah pada kedua orang tua” (An Nisaa’: 36). Kewajiban ini lebih wajib daripada semua kewajiban, bahkan lebih wajib daripada berbakti kepada orang tua. Allah berfirman, “Dan
jika keduanya (orang tua) memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan
sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu
mengikuti keduanya…”
(Luqman : 15). Sehingga
seandainya orang tua memaksa anaknya untuk berbuat syirik maka tidak
boleh ditaati dengan cara yang baik dan lemah lembut.

Sebagaimana telah dijelaskan di awal risalah ini, Rasul memerintahkan para utusan dakwahnya agar menyampaikan tauhid terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Yaitu, Nabi Shallalahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada Mu’adz bin Jabal rodhiyallohu ta’ala ‘anhu, “Jadikanlah perkara yang pertama kali kamu dakwahkan ialah agar mereka menauhidkan Allah.” (riwayat Bukhari dan Muslim). Selain itu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam juga bersabda, “Barang siapa yang perkataan terakhirnya Laa ilaaha illallah niscaya masuk surga” (riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Hakim dihasankan Al Albani dalam Irwa’ul Gholil).
Dua hadits di atas menjadi dalil bahwa tauhid merupakan kewajiban yang
paling pertama yang harus ditunaikan oleh setiap manusia pun menjadi
kewajiban yang terakhir bagi setiap umat. Oleh karena itu, bersyukurlah
bagi siapa saja yang senantiasa menauhidkan Allah, dan semoga kita semua
mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah, tanpa syirik sedikitpun.

Bagaimana cara menauhidkan Allah?

Setelah
kita mengetahui bahwa tauhid memiliki keutamaan dan kedudukan yang
tinggi di dalam Islam, maka wajib bagi kita untuk selalu menauhidkan
Allah, memurnikan syahadatain Laa ilaaha illallah Muhammadar Rasuulullah, dengan
cara mempelajari atau mengilmuinya, yaitu dengan mempelajari Kitabullah
(Al-Qur’an) dan Sunnah (Hadits) Rasulullah sesuai dengan pemahaman para
Shahabat Nabi. Mengapa harus pemahaman Shahabat Nabi, dan bukan yang
lainya?? Karena Allah ‘Azza wa Jalla telah berfirman, “Orang-orang
yang terdahulu (masuk Islam) dari kalangan Muhajirin dan Anshor dan
orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridha kepada
mereka dan merekapun telah ridha kepada Allah. Allah telah menyiapkan
bagi mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka
kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar
” (At Taubah: 100). Para Shahabat Radhiallahu ‘anhum
yang telah dijanjikan Surga oleh Allah, menjadikan aqidah sebagai ruh
dalam menjalankan segala aktivitas mereka, termasuk ketika jihad melawan
orang kafir. Kemenangan selelu diraih oleh pasukan Islam ketika
berperang meninggikan kalimat Tauhid melawan orang kafir. Sebab, para
Shahabat hanya menjadikan Allah saja sebagai penolong mereka. Maka,
beruntunglah orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Anshar (para
Shahabat) dalam segala hal termasuk masalah aqidah. Semoga Allah
mengumpulkan kita di Jannah-Nya bersama para nabi dan rasul, dan ahli
tauhid (umat Islam).

Sedangkan dalil untuk mengilmui/ mempelajari tauhid (Laa ilaaha illallah) sebagaimana firman Allah, “Maka
ketahuilah, bahwa tidak ada sesembahan (yang benar untuk disembah)
selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas (dosa)
orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat
usaha dan tempat tinggalmu.”
(Muhammad: 19). Juga firman-Nya, “Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu.” (Al-‘Ankabut: 43). Dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, “Barangsiapa mati dalam keadaan berilmu tentang Laa ilaaha Illallah, maka dia pasti masuk Surga.”
(H.R. Ahmad, Shahih). Maka, kita wajib mengilmui makna yang diinginkan
dari kalimat tersebut, baik yang dinafikan (ditolak) maupun yang
ditetapkan, dan kemudian berusaha mengamalkannya.

Namun,
sangat disayangkan betapa banyak ummat Islam di zaman ini yang
meremehkan dan lalai, bahkan bodoh dalam masalah aqidah!! Ini merupakan
suatu musibah besar bagi Ummat Islam!! Sehingga, pantaslah
kekalahan selalu diderita oleh umat Islam pada saat ini. Semoga hal ini
menjadi pelajaran bagi mereka yang mau berpikir. Wallaahu A’lam bish-Shawab.

[Disadur dari Buletin Al-Atsary, diterbitkan oleh Forum Studi Islam Al-Atsary Jatinangor, Edisi 1/ tahun I/ 8 Jumadil Ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M]

Aliran Asy’ariyah – PENDIDIKAN ISLAM

Refleksi Gerakan Islam – PENDIDIKAN ISLAM