in

Apa itu Salaf?

Sesungguhnya kalimah (perkataan) Salaf ( (س لف

telah dikenali sama ada dalam Bahasa Arab atau melalui

pengertian syara.9 Perkataan salaf telah dikenal sejak

sekian lama oleh masyarakat Arab antaranya melalui

syair-syair Arab yang terkenal.

Salaf menurut bahasa (etimologi) ialah: “Orang-orang

yang awal ( تق دم ) iaitu yang mula-mula atau ( (س بق

orang-orang yang terdahulu (yang telah berlalu).10

Dimaksudkan juga pendahulu bagi suatu generasi.11 Atau:

“Salaf: Sesiapa yang mendahului kamu seperti ibu

bapa, kerabat yang lebih tua pada umur atau

kedudukan”.12

9 . Lihat: Penjelasan Nasruddin Al-Albani dalam Majalah as-Solah

No. 9 Syaban 1414.

10. Lihat: 3/95 معجم مقایس اللغة Ibnu Faris. Lihat: Al-Mufradat Fi

Gharibil Quran, hlm. 244.

11. Lihat: القاموس المحیط Al-Fairuz Abadi.

12. Lihat: Lisan 9/159. Ibnu Manzur. 3/2069, Pengertian dinukil oleh

Ibn Mansur dari Ibnu Atsir dalam Gharibil Hadis. Lihat: المفسرون

1/18 للمغراوى . Lihat: القاموس المحیط Al-Fairuz Abadi.

Antara yang paling benar (tepat dan rajih)

pengertian salaf ialah:

“Orang-orang yang terawal (yang terdahulu)

terutama dari para Nabi, para sahabat Nabi, para

tabi’in dan mereka yang mengikut jejak (meniti

manhaj) mereka-mereka yang telah lalu terutama

para imam mujtahid yang empat”.13

Yang dimaksudkan dengan salaf ialah: Sahabat,

yang mengikut sahabat (tabi’in), yang mengikut

tabi’ut at-tabi’in dan a’immatul Islam yang adil,

yang disepakati oleh umat tentang keimaman

mereka dalam agama, yang hebat peranan mereka

pada menegakkan agama, orang-orang Islam

menerima kata-kata mereka sama ada dari

kalangan salaf atau khalaf, meredai dan menerima

mereka. Seperti dua orang Syufiyan, Laith bin

Sa’ad, Abdullah bin Mubarak, Ibrahim Nakhi, al-

Bukhari, Muslim dan keseluruhan ashabus sunnan

rahimahumullah. Dan tidak termasuk mereka yang

tertuduh sebagai golongan ahli bid’ah dan

< span style="font-size: 12pt">menerima gelaran yang tidak diredai seperti

Khawarij, Rawafidh, Mu’tazilah, Jabariyah dan

13 . Lihat: تحفة المرید على جوھر التوحید hlm. 231. Ibrahim Baijuri.

semua firqah yang sesat. Maka mazhab Salaf

ialah: Sesiapa yang berpegang kepada iktikad yang

disandarkan kepada para Salaf as-Soleh.14

Telah dinukil dari as-Safarini dari kitab “Al-

Lawami’ اللوامع ” dari Ibnu Rejab. Ia telah menentukan had

zaman yang dinamakan zaman salaf, yang mana beliau

berkata:

“Pada ketika ini, penentuan zaman salaf menurut

kitab yang termuat kata-kata para a’immah as-

Salaf yang menjadi contoh iaitu hanya sampai ke

zaman as-Syafie, Ahmad, Ishak dan Abi Ubaid.

Namun manusia telah diperingatkan tentang

bid’ah selepas mereka kerana akan berlaku selepas

mereka bid’ah yang amat banyak”.15

Mereka yang ditunjukkan di atas adalah para salaf

yang dinasabkan kebaikan dan digelar sebagai Ahli al-

Hak. Diikuti (ditaati) athar mereka kerana mereka hidup

dikurun yang terbaik sebagaimana yang telah dijelaskan

oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam di beberapa

hadis yang sahih.

14 . Lihat: الغقائ د الس لفیة بادلتھ ا النقلی ة والعقلی ة (ش رح ال درة الس نیة ف ى

عقیدة اھل السنة

1/11 المرضیة . Ahmad bin Hajar Ali Butami.

15 . Lihat: 1/26 لوامع الأنوار البھیة .

SALAF TIDAK DISANDARKAN

KEPADA MASA ATAU TARIKH

Kalau maksud salaf disandarkan Sesungguhnya kalimah (perkataan) salaf ( (س لف

telah dikenali sama ada dalam Bahasa Arab atau melalui

pengertian syara.9 Perkataan salaf telah dikenal sejak

sekian lama oleh masyarakat Arab antaranya melalui

syair-syair Arab yang terkenal.

Salaf menurut bahasa (etimologi) ialah: “Orangorang

yang awal ( تق دم ) iaitu yang mula-mula atau ( (س بق

orang-orang yang terdahulu (yang telah berlalu).10

Dimaksudkan juga pendahulu bagi suatu generasi.11 Atau:

“Salaf: Sesiapa yang mendahului kamu seperti ibu

bapa, kerabat yang lebih tua pada umur atau

kedudukan”.12

9 . Lihat: Penjelasan Nasruddin Al-Albani dalam Majalah as-Solah

No. 9 Syaban 1414.

10. Lihat: 3/95 معجم مقایس اللغة Ibnu Faris. Lihat: Al-Mufradat Fi

Gharibil Quran, hlm. 244.

11. Lihat: القاموس المحیط Al-Fairuz Abadi.

12. Lihat: Lisan 9/159. Ibnu Manzur. 3/2069, Pengertian dinukil oleh

Ibn Mansur dari Ibnu Atsir dalam Gharibil Hadis. Lihat: المفسرون

1/18 للمغراوى . Lihat: القاموس المحیط Al-Fairuz Abadi.

Antara yang paling benar (tepat dan rajih)

pengertian salaf ialah:

“Orang-orang yang terawal (yang terdahulu)

terutama dari para Nabi, para sahabat Nabi, para

tabi’in dan mereka yang mengikut jejak (meniti

manhaj) mereka-mereka yang telah lalu terutama

para imam mujtahid yang empat”.13

Yang dimaksudkan dengan salaf ialah: Sahabat,

yang mengikut sahabat (tabi’in), yang mengikut

tabi’ut at-tabi’in dan a’immatul Islam yang adil,

yang disepakati oleh umat tentang keimaman

mereka dalam agama, yang hebat peranan mereka

pada menegakkan agama, orang-orang Islam

menerima kata-kata mereka sama ada dari

kalangan salaf atau khalaf, meredai dan menerima

mereka. Seperti dua orang Syufiyan, Laith bin

Sa’ad, Abdullah bin Mubarak, Ibrahim Nakhi, al-

Bukhari, Muslim dan keseluruhan ashabus sunnan

rahimahumullah. Dan tidak termasuk mereka yang

tertuduh sebagai golongan ahli bid’ah dan

menerima gelaran yang tidak diredai seperti

Khawarij, Rawafidh, Mu’tazilah, Jabariyah dan

13 . Lihat: تحفة المرید على جوھر التوحید hlm. 231. Ibrahim Baijuri.

semua firqah yang sesat. Maka mazhab Salaf

ialah: Sesiapa yang berpegang kepada iktikad yang

disandarkan kepada para Salaf as-Soleh.14

Telah dinukil dari as-Safarini dari kitab “Al-

Lawami’ اللوامع ” dari Ibnu Rejab. Ia telah menentukan had

zaman yang dinamakan zaman salaf, yang mana beliau

berkata:

“Pada ketika ini, penentuan zaman salaf menurut

kitab yang termuat kata-kata para a’immah as-

Salaf yang menjadi contoh iaitu hanya sampai ke

zaman as-Syafie, Ahmad, Ishak dan Abi Ubaid.

Namun manusia telah diperingatkan tentang

bid’ah selepas mereka kerana akan berlaku selepas

mereka bid’ah yang amat banyak”.15

Mereka yang ditunjukkan di atas adalah para salaf

yang dinasabkan kebaikan dan digelar sebagai Ahli al-

Hak. Diikuti (ditaati) athar mereka kerana mereka hidup

dikurun yang terbaik sebagaimana yang telah dijelaskan

oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam di beberapa

hadis yang sahih.

14 . Lihat: الغقائ د الس لفیة بادلتھ ا النقلی ة والعقلی ة (ش رح ال درة الس نیة ف ى

عقیدة اھل السنة

1/11 المرضیة . Ahmad bin Hajar Ali Butami.

15 . Lihat: 1/26 لوامع الأنوار البھیة .

kepada masa atau

tarikh maka marhalah salaf telah berlalu dengan kematian

mereka iaitu mereka yang hidup dikurun generasi pertama

(sahabat) dikurun kedua (tabi’in) dan dikurun ketiga

(dizaman para tabi’ut at-tabi’in). Namun jika disandarkan

kepada manhaj maka salaf, salafi atau salafiyah kekal

berterusan sehingga ke Hari Kiamat.

Tetap sah, diterima dan dianggap sebagai salafi

setiap individu apabila menasabkan (menyandarkan) susur

galur akidah, ibadah, akhlak atau amal mereka kepada

para salaf yang telah berlalu setelah memenuhi syaratsyarat,

tuntutan dan komited kepada prinsip manhaj salafi.

Hakikat ini bersandarkan kepada sabda Rasulullah

sallallahu ‘alaihi wa-sallam:

“Akan sentiasa ada satu golongan (kelompok) dari

umat ini, yang terang-terangan di atas kebenaran,

tidak akan membahayakan mereka sesiapa yang

menentang mereka sehinggalah datang urusan

Allah sedangkan mereka masih tetap seperti itu

(meniti di atas manhaj salaf yang benar)”.16

Hadis di atas ini adalah khabar dari Nabi

Muhammad sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Melalui

sabdanya inilah baginda memberi khabar dan keyakinan

kepada orang-orang yang beriman bahawa golongan Salaf

16 . H/R Muslim 3/1523. Kitab al-Imarah.

as-Soleh akan sentiasa ada disetiap generasi dan zaman

sehinggalah ke Hari Kiamat.

BELAJAR SALAF: SALAF DAN SALAFIYAH

Apa itu Manhaj?