Akhirul Kalam: HUKUM MENUNTUT ILMU


Fauziah Ahmad, S.Th.I., M. Th.I.

 

BAB I

PENDAHULUAN

A.   
Latar Belakang Masalah

Sebelum menerapkan hadis Nabi, terlebih dahulu harus
dipahami bagaimana konsep hadis tersebut baik dari segi matan maupun sanadnya,
karena tanpa memahaminya dengan baik hal tersebut akan menimbulkan penerapan
yang kurang tepat bahkan dapat terjadi kesalahan. Hal yang paling urgen yang
harus diperhatikan adalah ketika melihat faktor-faktor yang melatar belakangi
hadis serta sejalan dengan petunjuk al-Quran dan kondisi masyarakat  pada saat itu sehingga hadis tidak lepas
peranannya sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Untuk dapat memahami
kualitas sebuah hadis diperlukan metode krtik (naqd).
Kritik hadis (naqd al-hadis) merupakan inti
dari kajian-kajian dalam ilmu hadis. Sebab dengan kritik hadis dapat diketahui
mana hadis yang shahih dan mana hadis yang tidak sahih dan berikutnya hadis
yang sahih dijadikan hujjah  sedangkan
hadis yang tidak sahih tidak dijadikan hujjah.
Salah satu
hadis yang perlu dikaji adalah hadis tentang hukum menuntut ilmu. Hadis ini
sangat populer di masyarakat, namun meskipun demikian tetap dilakukan kritik
untuk menguji validitasnya.
Kemajuan 
seseorang dapat dilihat dari perkembangan ilmu yang dimilikinya.
Al-Qur’an dan hadis memerintahkan manusia untuk berilmu. Manusia mencari ilmu
untuk mendapatkan kebenaran dan hal tersebut wajib dilakukannya meskipun
melalui jalan dan perjuangan yang panjang serta penuh kesungguhan.
Oleh karena itu, hadis yang akan dikaji adalah hadis dengan lafal
طلب
العلم فريضة على كل مسلم
.

Penelitian terhadap keorisinilan dan kevalidan suatu hadis dengan
melalui tinjauan metode kritik hadis tidaklah berarti meragukan otoritas Nabi
Muhammad dalam posisinya sebagai mubayyin ataupun menunjukkan sikap keraguan
pada apa yang diucapkan dan dilaksanakannya, akan tetapi merupakan suatu usaha
untuk menghindari munculnya penerapan hadis yang telah dipalsukan dengan
berbagai kepentingan pada awal perkembangan Islam. Oleh karena itu, pembahasan
mengenai hal ini sangat penting untuk dikaji, agar hadis nabi betul-betul dapat
dipertanggung jawabkan kevalidannya serta menjadi rahmatan li
al-’a>lami>n
bagi semua makhluk.

B.  
Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas, dapat dibuat rumusan
masalah pokok bagaimana status hadis tentang azan terhadap anak yang dilahirkan
dengan sub-sub masalah sebagai berikut:

1.     
Bagaimana takhri>j  hadis
yang menjadi objek kajian?

2.     
Bagaimana hasil kritik dan status hadis tentang hukum menuntut ilmu?BAB II

PEMBAHASAN

A.
Hadis Objek Kajian  

Dalam makalah ini, hadis yang menjadi objek kajian
adalah hadis tentang hukum menuntut ilmu bagi setiap orang Islam. Hadis
tersebut penting untuk dikaji karena hadis tersebut menjadi primadona bagi
setiap da’i ketika berbicara tentang menuntut ilmu pengetahuan. Untuk
memastikan apakah hadis tersebut s}ah}i>h} atau tidak, maka penting
untuk melakukan kritik sanad atau matan. Adapun hadis yang dimaksud adalah:

طلب
العلم فريضة على كل مسلم…

Artinya: ”Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap
orang Islam”.

B.
Takhrij al-Hadis

Sebagaimana
diketahui bahwa takhri>j al-hadi>s adalah menunjukkan posisi
hadis dalam kitab-kitab sumber yang meriwayatkannya dengan menggunakan beberapa
metode takhri>j al-H{adi>s, seperti penggunaan salah satu lafaz
matan hadis dengan merujuk kepada kitab al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z
al-H}adi>s al-Nabawi
karya A J. Weinsink yang dialihbahasakan Muhamamd
Fu’ad Abd al-Ba>qi<. Mencermati teks hadis yang tertera di atas, dapat
digunakan beberapa lafaz seperti
طلب، العلم dan فريضة.

Pencarian
dengan menggunakan kata
طلب ditemukan petunjuk:

طلب العلم فريضة على كل مسلم جه مقدمة 17.

Jika menggunakan العلم ditemukan
petunjuk yaitu:

طلب العلم فريضة على كل مسلم جه مقدمة 17.

Sementara jika
menggunakan kata
فريضة maka ditemukan petunjuk
yang sama dengan sebelumnya yaitu:

طلب العلم فريضة على كل مسلم جه مقدمة 17.

Sedangkan
penggunaan metode tematik dengan menggunakan kitab Mifta>h} Kunu>z
al-Sunnah
yang juga merupakan karya A J. Weinsink yang dialihbahasakan
Muhamamd Fu’ad Abd al-Ba>qi< tidak ditemukan petunjuk tentang hadis di
atas.

Dengan
demikian, petunjuk yang digunakan dalam mencari di atas adalah petunjuk dari
kitab al-Mu’jam al-Mufahras saja yaitu hadis yang hanya terdapat dalam Sunan
Ibn Ma>jah
yang redaksinya berbunyi:

حدثنا هشام بن عمار
حدثنا حفص بن سليمان حدثنا كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله
كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب.
  

Artinya:

  “Diceritakan
kepada kami oleh Hisya>m ibn ‘Amma>r, diceritakan kepada kami Hafs} ibn
Sulaima>n, diceritakan kepada kami Kasi>r ibn Syanz}i>r dari
Muh}ammad ibn Si>ri>n dari Anas ibn Ma>lik berkata, Rasulullah saw.
bersabda “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan
ilmu bukan pada ahlinya bagaikan orang yang mengikutkan babi dengan mutiara dan
emas”. (HR. Ibn Ma>jah)

Berdasarkan petunjuk kitab al-Mu’jam di atas, ditemukan
satu sanad hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Ibn Ma>jah saja,
sehingga hadis tersebut menjadi objek kajian kritik hadis ini dengan mengikuti
metode tah}li>li> bukan metode maud}u>’i.   

C.
I’tibar Hadis

Salah satu langkah terpenting dalam kritik hadis
adalah i’tiba>r al-h}adi>s yaitu metode yang digunakan kritikus
dalam meneliti sebuah hadis dengan membandingkan beberapa riwayat atau sanad
untuk melacak apakah hadis tersebut diriwayatkan seorang perawi saja atau ada
perawi lain yang meriwayatkannya dalam setiap t}abaqa>t/tingkatan
perawi. 
Dengan demikian, i’tiba>r
al-h}adi>s
merupakan langkah atau metode untuk mengetahui sebuah hadis
memiliki al-sya>hid dan atau al-muta>bi’ atau tidak, di
mana keduanya berfungsi sebagai penguat hadis, sebab al-sya>hid
adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih, sedangkan al-muta>bi’
adalah hadis yang diriwayatkan dua orang setelah sahabat atau lebih, meskipun
pada level sahabat hanya satu orang saja. Namun
dalam melakukan i’tiba>r al-h}adi>s d
ibutuhkan skema sanad sebagai metode yang dapat mempermudah
pengetahuan  tentang al-sya>hid
dan al-muta>bi’.

Namun karena keterbatasan al-Mu’jam al-Mufahras dalam
mengungkap hadis-hadis yang semakna dengan hadis di atas hanya dalam al-kutub
al-tis’ah
saja,   maka pemakalah menggunakan CD-ROM al-Maktabah
al-Sya>milah yang mencakup beberapa kitab sumber di luar al-kutub
al-tis’ah.
Berdasarkan hasil pencarian hadis di atas, didapatkan bahwa
hadis yang mengungkap tentang hukum menuntut ilmu bagi setiap muslim memiliki
beberapa sanad sebagai berikut:

1.   
Musnad Abu> Ya’la>:

1-     
حدثنا موسى بن محمد بن حيان حدثنا سهب بن حماد حدثنا حفص بن
سليمان حدثنا كثير بن شنظير عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم  طلب العلم فريضة على كل
مسلم
“.
2-     
حدثنا سريج حدثنا أبو حفص الأبار عن رجل من أهل الشام عن قتادة
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم “طلب العلم فريضة على كل مسلم”.
3-     
حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عبد الصمد حدثنا زياد قال: سمعت
أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم “طلب العلم فريضة على
كل مسلم
“.

2.   
Al-Mu’jam al-Ausat} li al-T}abra>ni>

1-     
حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا على بن عياش الحمصي قال
حدثنا حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول
الله “طلب العلم فريضة على كل مسلم“.
2-     
حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مالك بن زياد الكوفي قال حدثنا حبان
بن علي قال حدثنا مستلم بن سعيد عن زياد بن ميمون عن أنس بن مالك قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم “طلب العلم فريضة على كل مسلم“.
3-     
حدثنا موسى بن سهل نا أبو تقي هشام بن عبد الملك ثنا المعافى
بن عمران التجيبي نا إسماعيل بن عياش عن يونس بن يزيد الإيلي عن الزهري عن أنس بن مالك
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “طلب العلم فريضة على كل مسلم“.
4-     
حدثنا معاذ قال ثنا يحيى بن هاشم السمسار قال نا مسعر بن كدام
عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “طلب العلم
فريضة على كل مسلم
“.
5-     
حدثنا مقدام نا عمي سعيد بن عيسى ويحيى بن بكير قالا نا مفضل
بن فضالة عن ابي عروة البصري عن زياد بن أبي عمار عن أنس بن مالك قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم “طلب العلم فريضة على كل مسلم“.

3.   
Hulyah al-Auliya>’ li al-As}baha>ni>

1-     
حدثنا سليمان بن أحمد ثنا المقدام بن داود ثنا عمي سعيد بن عيسى
ويحيى بن بكير قالا ثنا المفضل بن فضالة عن أبي عروة البصري عن زياد أبي عمار عن أنس
بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “طلب العلم فريضة على كل مسلم“.

4.   
Syu’ab al-I<ma>n li al-Baihaqi>

1-     
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن
عقبة الشيباني حدثنا محمد بن علي بن عفان، (ح) وأخبرنا أبو محمد الأصبهاني أخبرنا أبو
سعيد بن زياد حدثنا جعفر بن عامر العسكري قالا: حدثنا الحسن بن عطية عن أبي عاتكة وفي
رواية أبي عبد الله حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم “اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم“.
2-     
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس الأصم ثنا العباس
بن محمد ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا المستلم بن سعيد عن زياد بن عامر عن أنس
بن مالك : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “طلب العلم فريضة على كل مسلم والله
يحب إغاثة اللهفان
“.
3-     
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنا الحسن بن محمد
بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا حسان بن سياه ثنا ثابت
عن أنس بن مالك: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “طلب العلم فريضة على كل
مسلم
“.
4-     
أخبرنا أبو محمد بن يوسف ثنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا العباس
بن عبد الله الترقفي ثنا رواد بن الجراح عن عبد القدوس عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم
قال: لم أسمع من أنس بن مالك إلا حديثا واحدا سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم “طلب العلم فريضة على كل مسلم“.
5-     
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الأسفرايني ثنا أبو سهل
بن زياد القطان ثنا الحسن بن مكرم ثنا يحيى بن هاشم ثنا شهر عن عطية عن أبي سعيد قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “طلب العلم فريضة على كل مسلم“.

5.   
Musnad al-Syiha>b li al-Qud}a>’i

1-     
أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد بن علي الكاتب ثنا عبد الله بن
يحيى الأصبهاني ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا الأصبهاني ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي
ثنا مسعر عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
طلب العلم فريضة على كل مسلم“.
2-     
وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي ثنا أبو سعيد بن
الأعرابي ثنا عبد الرحمن هو بن خلف بن الحصين الضبي بن بنت مبارك بن فضالة أبو محمد
يعرف بأبي رويق قال ثنا حجاج بن نصير ثنا المثنى بن دينار عن أنس قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم “طلب العلم فريضة على كل مسلم“.Skema sanad:D.
Kritik Sanad

1.     
Anas ibn Ma>lik

Anas ibn Ma>lik bernama lengkap Anas ibn Ma>lik ibn al-Nad}ar ibn
D}amd}am ibn Zaid ibn H{ara>m ibn Jundub ibn ’A<mir ibn Ganam ibn ’Adi
ibn al-Najja>r al-Ans}a>ri Abu> H{amzah. Dia menjadi pelayan Rasulullah
saw. selama 10 tahun. Ulama berbeda pendapat tentang tahun wafatnya mulai dari
tahun 91 H. hingga tahun 95 H. dalam usia antara 103 hingga 113 tahun.[25]   
Di antara gurunya Nabi Muh{ammad saw., Ubai ibn Ka’ab, S|a>bit ibn
Qais, Jari>r ibn ’Abdillah, ’Umar ibn al-Khat}t}a<b dan lain-lain.
Sedangkan muridnya antara lain ’Abd al-’Azi>z ibn S}uhaib, Muh{ammad ibn
Si>ri>n, Sa’i>d ibn Jubair, Ibn Syiha>b al-Zuhri, ’Abd
al-Rah{ma>n ibn Jubair dan lain-lain.

2.     
Muhammad ibn S>i>ri>n

Muh}ammad ibn Si>ri>n al-Ans}a>ri> saudara Anas, Ma’bad,
Yah}ya>, H{afs}ah dan Kari>mah. Dia lahir 2 tahun sebelum akhir masa
jabatan ‘Usma>n ibn ‘Affa>n
dan wafat pada 9 syawal 110
H.
dalam usia 77 tahun. 

Di antara gurunya adalah Anas ibn Ma>lik, Zaid ibn S|a>bit,
H}uzaifah ibn al-Yama>n, Sulaima>n ibn ‘A<mir, Abu> Hurairah,
‘A<isyah, Ummu ‘At}iyyah, Yah}ya> ibn Abi> Ish}a>q al-H}adrami>.
Sedangkan muridnya antara lain
al-Syi’bi>, Da>ud ibn Abi> Hind, Mahdi> ibn Maimu>n, Hisya>m
ibn H{assa>n, dan lain-lain.

Ibn Ma’i>n menilainya siqah, al-‘Ijli> juga menilainya siqah,
Ibn Sa’ad menganggapnya siqah ma’mu>n.

3.     
Kasi>r ibn Syanz}air

Nama lengkapnya adalah Kas|i>r ibn Syanz}air al-Ma>zini>.
Diantara guru-gurunya adalah ‘At}a>’, Muja>hid, Muhammad ibn
Si>ri>n, Yu>suf ibn Abi> al-Hakam. Adapun murid-muridnya
diantaranya Hamma>d ibn Zaid, Hafs} ibn Sulaima>n, ‘Abd al-Wa>ris| ibn
Sa’i>d, Aba>n ibn Yazi>d. Dari ibn Ma’i>n Isha>q ibn Mans}u>r
berkata bahwa ia sa>lih}, Abu> Zur’ah berkata bahwa ia layyin,
Imam al-Nasa>I berpendapat laisa bi al-qawiy, al-Bazza>r berkata
ia laisa bihi ba’s|un, dan dari ibn Hazm Kas|i>r ibn Syanz}air
al-Ma>zini> d{a’i>f  jiddan.

4.     
Hafs} ibn Sulaima>n

Nama lengkapnya adalah Hafs}
ibn Sulaima>n al-Asadi> Abu> ‘Amr al-Bazza>z al-Ku>fi>. Ia
lahir pada tahun 90 H dan wafat tahun 180 H. Diantara guru-gurunya adalah
Isma>’il ibn Abd al-Rahma>n,  Kas|i>r
ibn Syanz}air al-Ma>zini>, H}umaid al-Khas}s}a>f, T}alh}ah ibn Yah}ya,
Yazi>d ibn Abi> Ziya>d dan lain-lain. Adapun murid-muridnya
diantaranya Hisya>m ibn ‘Amma>r, Muhammad ibn al-H}asan, ‘Ali> ibn
‘Iya>sy, ‘Amr ibn al-S}aba>h}, Us|ma>n ibn al-Yama>n dan lain-lain.
Dari Ahmad ibn H}anbal menyatakan bahwa ia s{a>lih{. Abd
al-Rah}ma>n ibn Abi> Ha>tim berkata dari bapaknya matru>k
al-h}adi>s|
. Yahya ibn Ma’i>n menyatakan ia laisa bi s|iqah.
Ali> ibn al-Madani> berkata ia d
{a’i>f al-h{adi>s|
demikian juga yang dikatakan oleh Abu> Zur’ah.Imam Bukhari mengatakan
taraku>hu (tinggalkan ia), sedang Imam Muslim mengatakan Matru>k.
 

5.     
Hisya>m ibn ‘Amma>r

Nama lengkapnya adalah Hisya>m
ibn ‘Amma>r ibn Nas}i>r ibn Mais{arah. Ia lahir pada tahun 153 H dan
wafat pada tahun 245 H di Damaskus. Guru-gurunya adalah Hafs{ ibn Sulaima>n,
Ibra>him ibn A’yun, Isma>’il ibn ‘iya>sy, Sa’ad ibn Sa’i>d dan
lain-lain. Diantara murid-muridnya adalah Bukhari, Abu Daud, al-Nasa>i, ibn
Majah, Ahmad ibn Hisya>m, Kha>lid ibn Ru>h dan lain-lain.
Mu’a>wiyah ibn S{a>lih} mengatakan dari Yahya ibn Ma’i>n bahwa ia s|iqah,
demikian juga dengan perkataan al-‘Ajali>. Al-Nasa>i berkata la>
ba’sa bihi
dan al-Da>ruqut{ni mengatakan s{udu>q, memiliki
kedudukan yang besar. 

E.
Kritik Matan

Setelah melakukan kritik sanad maka
langkah selanjutnya adalah kritik matan.
Adapun matan hadis itu terdiri dari dua elemen yaitu teks atau lafal dan
makna (konsep), sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu matan hadis
yang s{ah{i>h{ yaitu terhindar dari syaz dan illat. Dua
unsur inilah yang menjadi acuan utama untuk meneliti sebuah matan hadis.

Dari hasil penelitian
sanad ditemukan seorang perawi yang bermasalah yakni H{afs{ ibn Sulaima>n.
mengenai hal ini beberapa ulama menilai hadis diatas d{a’i>f. dalam
kritik hadis dikemukakan bahwa ketika sanadnya d{a’i>f maka matannya
tidak diteliti lagi karena secara langsung hal tersebut mempengaruhi kualitas
matannya, namun dalam kajian ini perlu dijelaskan agar lebih mudah dipahami.

Teks asli hadis tersebut adalah طلب العلم فريضة
على كل مسلم
. Selain teks dari ibn Majah terdapat beberapa hadis
pendukung yang akan diteliti. Dari teks atau lafal hadis tersebut ternyata
ditemukan berbagai tambahan (Zawa>id) pada matannya. Adapun berbagai
tambahan itu adalah:

      Dari sunan ibn Majah terdapat
tambahan kalimat
وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ
والذهب
.

       Dalam kitab Syu’a>b
al-Ima>n al-Baihaqi> terdapat kalimat
اطلبوا
العلم ولو بالصين
dan والله يحب إغاثة
اللهفان
.

Dari beberapa hadis yang dikemukakan, hanya ada tiga
kalimat tambahan dari dua kitab hadis. Hal ini menunjukkan bahwa hadis ini
merupakan riwa>yah bi> al-lafz{. Tambahan pada riwayat Ibn Majah
menunjukkan makna bagaimana seharusnya menempatkan ilmu, sedangkan riwayat
al-Baihaqi> yang pertama menunjukkan kesungguhan dalam menuntut ilmu dan
hadis kedua   menunjukkan makna kecintaan
Allah menolong seseorang dalam penderitaan atau kesedihan.F. 
Hasil Kritik  

Setelah mentakhrij dan memberikan kritik terhadap
hadis diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa hadis diatas adalah lemah (d{a’i>f),
dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1.     
Hadis tersebut memiliki sanad yang d{a’i>f. Tidak memenuhi
kesahihan sanad   karena terdapat sya>z  didalamnya.

2.     
Hadis-hadis yang menjadi muta>bi’ dan Sya>hid  juga dinilai lemah dan tidak dapat menaikkan
status hadis tersebut. Hadis dalam kitab al-Baihaqi> dinilai oleh Imam
Bukhari bahwa hadis tersebut majhu>l karena yang bermasalah adalah
Hamma>d dan sama sekali tidak diterima hadisnya. Imam al-Baihaqi> sendiri
menyatakan bahwa hadis ini sangat masyhur, sanadnya lemah dan diriwayatkan oleh
beberapa jalur akan tetapi semuanya da’i>f.     BAB III

PENUTUP

A. 
Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan
pembahasan di atas, dapat dibuat beberapa poin sebagai hasil kesimpulan sebagai
berikut:

1.       
Hadis mengenai kewajiban
menuntut ilmu memiliki banyak jalur. Selain diriwayatkan oleh Ibn Majah, hadis
ini juga terdapat dalam beberapa kitab seperti musnad Abi> Ya’la, al-Mu’jam
al-Kabi>r dan al-Mu’jam al-Aus{t{sertamu’jam al-S{agi>r  karya al-T{abra>ni>, kitab Syu’ab
al-Ima>n li al-Baihaqi>, Hulyah al-Auliya>’ li al-As{baha>ni>,
Musnad al-Sya>miyi>n dan Musnad al-S{iha>b li al-Qud{a>i>.

2.       
Hadis tersebut adalah hadis
yang matannya masyhur akan tetapi sanadnya lemah. Dari beberapa jalur hadis
pendukung tidak satupun hadis yang dapat mengangkat derajat hadis tersebut
karena semua sanadnya lemah. Pada riwayat Ibn Majah terdapat sanad yang lemah yakni
Hafs{ ibn Sulaima>n, Syekh Alba>ni mengatakan bahwa riwayat tersebut
sangat lemah ”d{a’i>f jiddaan”. Sehingga disepakati bahwa hadis
tersebut adalah hadis d{a’i>f.       

B.   
Implikasi

Hadis
tentang kewajiban menuntut ilmu tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai
sebuah hadis s{ah{ih{ karena dari hasil penelusuran ia merupakan hadis
yang lemah. Namun, meskipun demikian hadis ini dapat dijadikan sebuah pegangan
dalam menuntut ilmu asalkan tidak disandarkan pada istilah hadis s{ah{ih.
Adapun jika bersandar pada hadis ini bukan berarti tidak mendapatkan faedah
sama sekali melainkan didapatkan sebuah urgensi dan arti penting dari menuntut
ilmu.  DAFTAR
PUSTAKA

hanya keranaNya

Sesungguhnya kemuliaan ialah hak bagi kedua-dua orang yang berkasih sayang kerana Allah S.W.T. Dimana pada hari tersebut (kiamat) Allah Taala Rabbul Izzah menyeru mereka dan mempersilakan mereka untuk menerima anugerah yang paling tinggi, iaitu pada hari berhimpunnya...

Akhirul Kalam: Wanita-wanita Perindu Syurga

Setiap insan tentunya mendambakan kenikmatan yang paling tinggi dan abadi. Kenikmatan itu adalah Syurga. Dalam Al Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan kenikmatan-kenikmatan Syurga."(Apakah) perumpamaan (penghuni) Syurga yang dijanjikan kepada orang-orang...

hati terjauhlah dari korban dunia

Sesekali hati mengeluh dengan kesusahan dan kepayahan hidup. Terasa pedih dan rapuh, sakitnya seperti tiada hati lain yang mampu mengerti. Namun tidak tersedarkah hati itu adalah ujian dari Tuhannya? Kepayahan itu sesungguhnya adalah bentuk tarbiyahNya kepada hati....

tafsir talqin

Peringatan Untuk Yang HidupMahasuci Tuhan yang Engkau bersifat dengan Baqa' dan Qidam, Tuhan yang berkuasa mematikan sekalian yang bernyawa, Mahasuci Tuhan yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa yang baik dan siapa yang kecewa.Mahasuci Tuhan yang...

0 Komentar

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.